• Chitkara University, Himachal Pradesh
  • +91.1795.661075, 661011
  • ICAMSER2021@chitkarauniversity.edu.in
  • Venue
  • Contact Us
LOCAL ORGANIZING COMMITTEE
Dr. Ajay Sharma
Dr. Shaily Jain
Mr. Deepak Sahore
Dr. Abhishek Pandey
Dr. Prasenjit Das
Mr. Chetan Sharma
Dr. Vipin Rai
Dr. Ashutosh K Dubey
Dr. Nandini nayar
Dr. T. V. Ramana